Regulamin
  1. Postanowienia ogólne

 

1.1. Regulamin określa zasady wykonywania przez IT-ELECTRONICS  usług na rzecz Klientów.

 1.2. Regulamin zawierania i wykonywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz umów sprzedaży  prowadzonym przez  IT-ELECTRONICS.

 1.3. Regulamin stanowi integralną część Umowy. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią Regulaminu, a treścią Umowy, przeważające znaczenie mają zapisy Umowy (w tym zaakceptowanego przez Klienta Zlecenia).

  1.4. Z chwilą zawarcia Umowy Klient oświadcza, że posiada tytuł prawny do urządzenia lub jest uprawniony do dysponowania nim na innej podstawie, w szczególności jest uprawniony do zawarcia Umowy i ponosi odpowiedzialność za to, że żaden podmiot trzeci nie będzie kierował do IT-ELECTRONICS roszczenia o wydanie urządzenia lub inne roszczenia związane z posiadaniem prawa własności, a w przypadku skierowania takich roszczeń, zobowiązuje się je zaspokoić w całości.

 

  1. Zawarcie Umowy

 

2.1. Umowa zawierana jest pomiędzy Klientem a Serwisem na zasadach opisanych poniżej:

2.1.1. Klient przedstawia firmie ogólny problem związany z sprzętem, na podstawie którego IT-ELECTRONICS przygotowuje wzór Zlecenia, który stanowi ofertę zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego;

2.1.2. Zlecenie może dotyczyć zarówno wykonania określonej naprawy, jak i przeprowadzenia diagnostyki w celu wykrycia usterki, w zależności od ustaleń Stron;

2.1.3. Wzór Zlecenia zawiera szacowaną wysokość wynagrodzenia, jeśli niemożliwe jest oszacowanie wartości naprawy, klient w późniejszym czasie otrzyma mailowo ofertę z informacją o kosztach naprawy, formie płatności, czasie realizacji, okresie gwarancji oraz czasie naprawy. Kwoty zawierane w umowie lub ofercie są kwotami netto.

2.1.4. Klient poprzez uzupełnienie, podpisanie i przekazanie IT-ELECTRONICS Zlecenia na realizację Umowy, zgodnie z przekazanym wzorem, przyjmuje ofertę. W razie potrzeby Klient w porozumieniu i po akceptacji IT-ELECTRONICS może dokonać modyfikacji wzoru Zlecenia przed jego przyjęciem;

3.1.5. Akceptacja warunków Regulaminu jest dokonywana przez Klienta poprzez złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z treścią Regulaminu i wyrażeniu zgody na zawarte w nim postanowienia w treści Zlecenia;

3.1.6. Umowa zostaje zawarta z chwilą podpisania przez Klienta Zlecenia i przekazania go PIM o treści zgodnej z Regulaminem oraz Zleceniem

 

  1. Warunki realizacji zobowiązań z Umowy


3.1. Umowa zlecenie realizowana jest w serwisie, chyba że co innego zostanie ustalone pomiędzy Stronami, bądź jest to konieczne dla prawidłowej realizacji Umowy. Serwis jest czynny w godzinach 8:00 – 16:00 w dni powszednie,

3.2 W godzinach pracy serwisu klient może uzyskać informacje o przebiegu realizacji zlecenia, osobiście, mailowo lub telefonicznie.

3.3 W przypadku nie stwierdzenia usterki Klient zostanie  poinformowany mailowo lub telefonicznie. W zaistniałej sytuacji Klient może być poproszony o weryfikację pozostałych elementów (maszyny), dostarczenia dodatkowych urządzeń, dokumentacji oraz niezbędnych elementów wskazanych przez serwisanta w celu ustalenia przyczyny problemu.

Zlecenie zostaje realizowane dopiero po pisemnej akceptacji oferty wysłanej mailowo. Jednocześnie oznacza akceptację zawartych w ofercie warunków oraz regulaminie, który stanowi jedność z ofertą

3.5 Termin realizacji zlecenia zależny jest od rozległości uszkodzenia, dostępności części oraz innych okoliczności nie zależnych od  IT-ELECTRONICS PIOTR PIASECKI. Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o zaistniałych problemach  które mogą wpłynąć na niemożliwość naprawy sprzętu.
Klient jest zobowiązany w terminie 30 dni do odbioru sprzętu lub przekazaniu urządzenia do utylizacji informując o tym  formie pisemnej-mailowej

3.6 Po pozytywnej realizacji zlecenia, klient zobowiązany jest to uregulowania płatności w formie ustalonej w ofercie. Sprzęt wtedy zostanie dostarczony przez zewnętrznych przewodników, każdy transport podlega ubezpieczeniu.

3.7 W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki klient niezwłocznie ma obowiązek poinformowania nadawcy, oraz przy odbiorze sporządzić z kurierem  protokół szkody transporotowej, przeciwnym razie, nie ma możliwości do roszczeń wynikających z uszkodzenia przesyłki-sprzętu, od przewoźnika oraz firmy IT-ELECTRONICS.

3.8 Serwis udziela Klientowi gwarancji jakości na usługę naprawy Urządzenia przez okres 12 miesięcy liczony od daty odbioru urządzenia z Naprawy. Gwarancja obejmuje wyłącznie zakres stanowiący przedmiot naprawy Urządzenia, w tym także użyte w tym celu części zamienne.

3.9 Klient który  skorzystać z przysługującej mu gwarancji, zobowiązany jest w formie mailowej poinformować o numerze zlecenia np.: IT 12345, modelu, terminie realizacji naprawy oraz numerze faktury.

4.0 Klient ma prawo do reklamacji naprawy wykonanej przez IT-ELECTRONICS naprawy, natomiast serwis ma 16 dni roboczych na rozpatrzenie reklamacji. Jeśli serwis stwierdzi zasadność roszczenia klient zostanie  poinformowany w formie pisemnej o dalszych krokach.

4.1 Gwarancja nie obejmuje

  4.1.2 uszkodzeń wynikających z winy lub braku umiejętności użytkownika do poprawnej eksploatacji urządzenia,

  4.1.3 uszkodzeń powstałych z przyczyn mechanicznych, zjawisk atmosferycznych, zalania sprzętu cieczami/płynami,

  4.1.4 dokonania próby naprawy samodzielnie, zleconych innym firmą oraz samodzielnie podjętych zmian,

  4.1.5 okoliczności niezależnych od IT-ELECTRONICS,

 4.1.6 nieprawidłowej konserwacji, montażu oraz instalacji elektrycznych.

 

4.2.  Klient bierze na siebie odpowiedzialność za stworzenie kopi zapasowych danych dostarczonych na nośnikach do serwisu, firma nie bierze odpowiedzialności za utratę danych na nośnikach, dyskach twardych, pendrive, kart pamięci itp. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za utratę konfiguracji urządzeń które zostały przekazane do serwisu. Jeśli klient nie posiada żadnych kopi zapasowych oprogramowania, konfiguracji sprzętu ma obowiązek poinformować o tym zleceniobiorcę.

4.3 Firma IT-ELECTRONICS nie bierze zadniej odpowiedzialności wynikających ze strat związanych z tytułu uszkodzenia sprzętu i okresie realizacji zlecenia nieprawy oraz poza tym okresem.

 

  1. Dane osobowe

 

5.1 Udostępniając wzór zlecenia, II-ELECTRONICS określa dane osobowe  Klient, które podane   niezbędne w celu realizacji Umowy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych może skutkować jednak niemożnością prawidłowej realizacji Umowy.

5.2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO IT-ELECTRONICS informuje, że:

5.2.1. administratorem danych osobowych Klienta jest IT-ELECTRONICS PIOTR PIASECKI (tel.: 781 780 285, e-mail: kontak@it-electronics.pl);

5.2.2. dane osobowe Klienta przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) i c) RODO tj. w celu wykonania Umowy oraz wykonania ciążących na IT-ELECTRONICS obowiązków rachunkowo-księgowych, a także w celu promowania działalności IT-ELECTRONICS i utrzymywania przez IT-ELECTRONICS kontaktu z Klientem;

5.2.3. odbiorcą danych osobowych Klienta będą:

5.2.3.1. zewnętrzne biuro księgowe prowadzące dla IT-ELECTRONICS dokumentację rachunkowo-kadrową;

5.2.3.2. zewnętrzny podmiot prowadzący obsługę informatyczną IT-ELECTRONICS;

5.2.3.3. odbiorcy uprawnieni z mocy prawa do ich otrzymania.

5.3. Dane osobowe Klienta nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani poddawane profilowaniu, ani też nie będą wysyłane do krajów trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy) lub organizacji międzynarodowej.

5.4. Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez okres obowiązywania Umowy oraz w ciągu 5 (pięciu) lat od dnia jej rozwiązania lub wygaśnięcia.

5.5. Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile prawo takie przysługuje mu na podstawie przepisów prawa).

5.6. Klient ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO.

 

  1. Postanowienia końcowe

 

6.1. Prawa i obowiązki Klienta oraz IT-ELCETRONICS wynikające z Regulaminu podlegają prawu polskiemu.

6.2. Powołane w Regulaminie bez bliższego oznaczenia numery punktów (pkt) oznaczają odpowiednie jednostki redakcyjne Regulaminu.

6.3. Wszystkie zawiadomienia i inne informacje, które są wymagane bądź dozwolone przez niniejszą Umowę będą dokonywane telefonicznie, e-mailowo bądź pisemnie, na adresy Stron wskazane w treści Zlecenia.

6.4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy IT-ELCETRONICS a Klientem, który jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

6.5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy IT-ELCETRONICS, a Klientem, który nie jest Konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na adres wskazany w pkt 1.2. Regulaminu.

6.6. Wszystkie osoby mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie: http://it-electronics.pl/index.php/regulamin skopiować treść do pliku lub pobrać w formacie .pdf oraz wydrukować.

6.7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

6.8. Treść Regulaminu chroniona jest prawami autorskimi. Powielanie danych lub informacji, a w szczególności wykorzystywanie umieszczonych w Regulaminie treści oraz ich fragmentów, w przypadkach innych niż wyraźnie dopuszczone przez ustawę, jest zabronione, bez pisemnej zgody PIM.

6.9. Regulamin wchodzi w życie w dniu 1 lutego 2021 r.